فیلترهای کاربردی و مهم دیده بان بورس (100% کاربردی)

بیش از 600 فیلتر کاربردی و مهم دیده بان بورس :

فیلترهای مهم و کاربردی دیده بان بورس کمک می کند بتوانید سهم های مناسب بازار بورس را شناسایی نمایید. از این رو بیش از 600 فیلتر کاربردی در ادامه آورده شده است تا بتوانید معاملات موفق تری در بازار بورس داشته باشید.

این فیلترهای مهم توسط بسیاری از سرمایه گذاران برای شناسایی سهم های مستعد رشد استفاده می شود. فیلتر های کاربردی بورس می تواند کمک زیادی در موفقیت در بازار بورس به سرمایه گذاران داشته باشد.

 

پیشنهاد همیار بورس : فیلتر نوسانگیری بورس

 

1- محاسبه آر اس آی و نسبت میانگین حجمی

true==function()
{
var VolumeOf3Days=function()
{
var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<2; n++)
V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V3D;
};
var VolumeOf14Days=function()
{
var V14D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<13; n++)
V14D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V14D;
};
(cfield1)=Math.round(VolumeOf3Days()/VolumeOf14Days()*100)/100;
return true;
}()
true==function()
{
var CalculateRSI =function(period){
var len=20;
for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}
var gainSum=0;
var lossSum=0;
for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}
var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;
// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;
rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}
// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;
RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS);
rec.rsi=RSIndex;
}
};
if(typeof [ih][0].rsi=="undefined")
CalculateRSI(14);
(cfield0)=Math.round([ih][0].rsi);
return true;
}()

2- فیلتر mfi (ام اف آی)

true==function(){
var i=0
var monyflow
var monyflow2
var pmonyflow=0
var nmonyflow=0
var mfi
//
for(i=0;i<14;i++) {
monyflow =[ih].QTotTran5J* ([ih].PClosing + [ih].PriceMax + [ih].PriceMin) / 3
monyflow2 = [ih][i+1].QTotTran5J * ([ih][i+1].PClosing+ [ih][i+1].PriceMax + [ih][i+1].PriceMin) / 3
if ( monyflow > monyflow2 ) pmonyflow = pmonyflow + monyflow
if ( monyflow < monyflow2 ) nmonyflow = nmonyflow + monyflow
}
mfi = 100 - ( 100 / (1+ (pmonyflow / nmonyflow)))
//
if ((tvol)!=0 && mfi<=50 && [is9]>80 ) return (1)
}()

3- فیلتر rsi (نمایش آر اس آی بالای 80 و زیر 20)

true==function()
{
var CalculateRSI =function(period){
var len=20;
for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}
// Calculate first "average gain" and "average loss"
var gainSum=0;
var lossSum=0;
for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}
var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;
// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;
rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}
// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index
for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi=="undefined") CalculateRSI(14); (cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi); if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20)
return true;
else
return false;
}()

4- فیلتر کاربردی نمایش سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از 30 درصد و حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از 30 درصد و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است. اعداد قابل تغییر هستند (نشان دهنده کد به کد حقوقی به حقیقی می باشد)

(ct).Buy_I_Volume>0.3*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.3*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

5- فیلتر نمایش سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از 50 درصد و حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از 50 درصد است (نشان دهنده کد به کد حقوقی به
(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

6- سهم هایی که 6 روز قبل کمترین قیمت آن ها از قیمت آخرین معامله امروزشان کمتر است. همچنین مقدار i و مقدار a در شرط تعداد روزهای مورد نظر خود را تغییر دهید.

var a=0
var i=0
true==function()
{
for (i=0;i<=5;i++)
{
if((pl)<=[ih].PriceMin)
{
a++
}
}
if (a==6)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

7- این فیلتر مهم و کاربردی سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی بیشتر از 3 برابر تعداد فروشندگان حقوقی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی باشد.

(ct).Buy_CountN>=3*((ct).Sell_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

8- فیلتر سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی بیشتر از 5 برابر تعداد فروشندگان حقوقی است.

(ct).Buy_CountN >= 5*((ct).Sell_CountN)

9- فیلتر اندیکاتور ویلیامز (Wiliams)

true == function ()
{
var max = [ih][0].PriceMax;
var min = [ih][0].PriceMin;
for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax)
max = [ih][ipos].PriceMax; }
for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) { if (min > [ih][ipos].PriceMin)
min = [ih][ipos].PriceMin; }
R = (max - (pc)) /(max - min) * -100
(cfield2)= AdvRoundColor(R,1)
return true;
}
()

10- فیلتر ورود پول هوشمند

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

11- فیلتر بیشترین درصد منفی آخرین و پایانی در بازار بورس

(pd1)==(tmin) && (pc)==(pl)

12- فیلتر ورود پول هوشمند و شناسایی کد به کد حقوقی به حقیقی از فیلتر زیر مشخص می شود.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

13- فیلتر سهم هایی که در یک ماه گذشته 30 درصد افت داشته اند.

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax > .30

14- فیلتر سهم هایی که نسبت به دو ماه قبل 30 درصد افت داشته است.

(([ih][59].PriceMax-(pl))/[ih][59].PriceMax > .30)

15- فیلتر سهام صعودی کوچک با افزایش حجم در چند روز اخیر و استوک کف

true==function()
{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<29; n++) if(minimum>[ih][n].PriceMin)
minimum=[ih][n].PriceMin;
return minimum;
};
// Calculation Volume of 3 days
var VolumeOf3Days=function()
{
var V3D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<2; n++)
V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V3D;
};
// Calculation Volume of 14 days
var VolumeOf14Days=function()
{
var V14D=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<13; n++)
V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;
return V14D;
};
//Calculation Stochastic
var Stochastic=function()
{
var HighestHigh=0;
var LowestLow=0;
var x;
var Stoch=0;
for (x = 0; x <14; x++) { if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)
{
HighestHigh=[ih][x].PriceMax;
}
if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)
{
LowesLow=[ih][x].PriceMin;
}
}
Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);
return Stoch;
};
if(
// soudi
(((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4 // afzayesh hajm && VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()
// estok paeen
&& Stochastic()<=20 // tedad moamele && (tno)>20
// hajm mabna
&& (bvol)<=100000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

16- فیلتر ورود پول به سهم

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

17- فیلتر سهام کوچک که حقوقی بیشتر از فروش خرید داشته باشه و بیش از 50 درصد حجم امروز را حقوقی خریده است.

(z)*(pl) < 1000000000000 && (ct).Sell_N_Volume <=(ct).Buy_N_Volume && (ct).Buy_N_Volume >=0.5*(tvol)

18- فیلتر ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی به سهم

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

19- فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 30 درصد و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 30 درصد معاملات و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (این فیلتر به نام فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی می باشد)

(ct).Buy_N_Volume > 0.3*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume > 0.3*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) < ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

 

20- فیلتر سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 50 درصد و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 50 درصد معاملات باشد (این فیلتر به نام کد به کد حقیقی به حقوقی می باشد)

(ct).Buy_N_Volume > 0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume > 0.5*(tvol)

21- فیلتر نمایش مقدار سی سی آی (CCI)

true==function(){
var i,j,tp,smtp,nd,smnd,cci
var stp=0
var snd=0
for(i=0;i<14;i++)
{
j= 13 - i
tp=([ih][j].PriceMax + [ih][j].PClosing + [ih][j].PriceMin) / 3
stp=stp+ tp
smtp=stp/(i+1)
nd=Math.abs(smtp - tp)
snd=snd+ nd
smnd=snd / (i+1)
cci= ((tp-smtp) /smnd) /0.015
}
(cfield0)=AdvRoundColor(cci,1)
return (1)
}()

22- این فیلتر کاربردی و مهم سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 3 برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است.

(ct).Sell_CountN>=3*((ct).Buy_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

23- فیلتر سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 3 برابر تعداد خریداران حقوقی است. (مقدار قابل تغییر است)

(ct).Sell_CountN>=3*((ct).Buy_CountN)

24- فیلتر کف قیمتی سه ماهه در بورس را نشان می دهد و افزایش نقدینگی در سهم را نشان می دهد.

(Math.min( [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin , [ih][4].PriceMin , [ih][5].PriceMin , [ih][6].PriceMin , [ih][7].PriceMin , [ih][8].PriceMin , [ih][9].PriceMin , [ih][10].PriceMin , [ih][11].PriceMin , [ih][12].PriceMin , [ih][13].PriceMin , [ih][14].PriceMin , [ih][15].PriceMin , [ih][16].PriceMin , [ih][17].PriceMin , [ih][18].PriceMin , [ih][19].PriceMin , [ih][20].PriceMin , [ih][21].PriceMin , [ih][22].PriceMin , [ih][23].PriceMin , [ih][24].PriceMin , [ih][25].PriceMin , [ih][26].PriceMin , [ih][27].PriceMin , [ih][28].PriceMin , [ih][29].PriceMin , [ih][30].PriceMin , [ih][31].PriceMin , [ih][32].PriceMin , [ih][33].PriceMin , [ih][34].PriceMin , [ih][35].PriceMin , [ih][36].PriceMin , [ih][37].PriceMin , [ih][38].PriceMin , [ih][39].PriceMin , [ih][40].PriceMin , [ih][41].PriceMin , [ih][42].PriceMin , [ih][43].PriceMin , [ih][44].PriceMin , [ih][45].PriceMin , [ih][46].PriceMin , [ih][47].PriceMin , [ih][48].PriceMin , [ih][49].PriceMin , [ih][50].PriceMin , [ih][51].PriceMin , [ih][52].PriceMin , [ih][53].PriceMin , [ih][54].PriceMin , [ih][55].PriceMin , [ih][56].PriceMin , [ih][57].PriceMin , [ih][58].PriceMin , [ih][59].PriceMin ))> ( ( Math.min( (pmin) , [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin )) ) &&
(tvol) >= (bvol) &&(tvol) >200000

25- فیلتر سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله در سهم با قیمت پایانی آن حداقل مثبت 2 درصد و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (این الگو به الگوی ساعت مثبت معروف است)

(pl)>=(pc)*1.02&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

26- این فیلتر مهم و کاربردی سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله آن ها حداقل 3 درصد بیشتر از درصد قیمت پایانی باشد و  همچنین قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (این الگو نیز به الگوی ساعت مثبت معروف است)

(plp)-(pcp)>3&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

27- فیلتر خروج پول هوشمند

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(py)>(pc)&&(py)>(pl)

28- فیلتر خروج پول هوشمند و شناسایی کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&(py)>(pc)&&(py)>(pl)

29- فیلتر سهم هایی است که حداقل 3 روز صف خرید داشته اند.

(py) < (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) == (pl) && [ih][0].PriceYesterday < [ih][0].PriceFirst && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PriceMax && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PDrCotVal && [ih][1].PriceYesterday < [ih][1].PriceFirst && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PriceMax && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PDrCotVal

30- فیلتر حجم خرید حقوقی‌ در سهم بیشتر از حجم فروش حقوقی

(ct).Buy_N_Volume > (ct).Sell_N_Volume

31- فیلتر سهم هایی که چندین روز منفی بوده است و در حال مثبت شدن می باشد.

((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) || ((pf)<(py) && (plp)<1 && (tno)>10 && (pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin))

32- فیلتر کندل چکش معکوس

(pc) > (pl) && (pmax) > (pmin) && (py) > (pl) && (py)>= (pf) && (pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf)<1.015 && (pl)/(pf)> 1.005 && (pmax) > (pl) && (tno) > 1

 

33- فیلتر دوجی سنجاقک

(pmin)<(pl) && (pl) == (pf) && (pl)/(pf)<1.005 && (pf) > (pc) && (pl) > (pc)

34- فیلترخروج پول از سهم

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

35- فیلتر کاربردی کندل دوجی یا صلیب

(pl) > (pf) && (pmax) > (pl) && (pmin) < (pl) && (py) > (pc) && (pl)/(pf) < 1.004 && (py) > (pf)

36- فیلتر کندل چکش می باشد

(pl) > (pc) && (pmax) > (pmin) && (pl) > (py) && (pmax) > (py) && (pf) >= (py) && (pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf)<1.015 && (pl)/(pf)> 1.005 && (pmax) == (pl) && (tno) > 1

37- فیلتر کمترین قیمت و بیشترین قیمت در روز 3 درصد نوسان دارند. (فیلتر نوسانی)

((pmax)-(pmin))/((pmin)*100 > 3)

38- فیلتر خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

39- فیلتر سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 2 درصد است (این فیلتر به الگوی ساعت یا تیک مشهور است)

(pl)>=(pc)*1.02

40- فیلتر سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 3 درصد بیشتر از درصد قیمت پایانی است (این فیلتر نیز به الگوی ساعت یا تیک مشهور است و از فیلترهای مهم و کاربردی می باشد)

(plp)-(pcp)>3&&(plc) < 0&&(pmin)==(tmin)

41- فیلتر سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله آن ها با قیمت پایانی حداقل منفی 2 درصد با شد و همچنین قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی باشد. (این فیلتر به الگوی ساعت منفی مشور است)

(pl)*1.02 <= (pc)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

42- فیلتر سهم هایی که قيمت پاياني 1.5 درصد بزرگتر از آخرين معامله باشد.

1.015*(pc) >= (pl)

43- فیلتر سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله در آن ها حداقل 3 درصد کمتر از درصد قیمت پایانی باشد و همچنین قدرت فروشندگان حقیقی در سهم بیشتر از قدرت خریداران حقیقی باشد.(این الگو به الگوی ساعت منفی نیز مشهور است)

(pcp)-(plp) > 3&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

44- فیلتر سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله در آن ها با قیمت پایانی حداقل منفی 2 درصد است (این فیلتر به الگوی ساعت یا تیک مشهور است)

(pl)*1.02 <= (pc)

45- فیلتر سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله در آن ها حداقل 3 درصد کمتر از درصد قیمت پایانی است (این فیلتر به الگوی ساعت یا تیک مشهور است)

(pcp)-(plp) > 3

46- فیلتر سهم‌هایی که امروز حداقل 5 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شده‌اند (حجم‌های مشکوک):

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

47- فیلتر حجم مشکوک (سهم هایی که افزایش حجم معاملات نسبت به 3 ماه و 12 ماه گذشته داشته اند)

(tvol)>[is5]&&(tvol) > 2*[is6]

48- فیلتر سهم هایی که حجم معاملات 4 برابر میانگین حجم هفته گذشته داشته اند.

(tvol)>4*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)

49- فیلتر سهم‌هایی که چند روز  منفی معامله می شوند و حجم معاملات در آن ها بیشتر از حجم میانگین ماهانه می باشد.

(pc)<0.97*[ih][0].PClosing&&[ih][0].PClosing<0.97*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.97*[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing<0.97*[ih][3].PClosing&&(tvol)>=([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30

50- فیلتر قدرت خریداران حقیقی بیشتر از 2 برابر قدرت فروشندگان حقیقی شده است. (فیلتر افزایش حجم معاملات)

(tvol) > [is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

51- فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله درآنها بیشتر از 2 درصد مثبت و قیمت پایانی بیشتر از 2 درصد منفی شده است.

(plp) > 2 && (pcp )< -2

52- فیلتر برگشت قیمت از منفی به مثبت (فیلتر نوسانگیری)

(pcp) < -3 && (plp) > -3

53- فیلتر بیش از 30 درصد خرید مربوط به خرید حقوقی بوده است.

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.3

54- فیلتر تقاضای بالا در قیمت‌های مثبت سهم

((qd1)+(qd2)+(qd3)) > 50*((qo1)+(qo2)+(qo3))&&(pl)==(pmax)

55- فیلتر آستانه‌ صف خرید

(po1) <= (tmax) && (po1) >= (tmax)-1 && (pd1) < (tmax)
(pl) >= 0.994*(tmax) && (qo1) > 0
(plp) > +4.6&&(qd1) > 0
(pl) >= (tmax)-6 && (pl) <= (tmax) && (po1) <= (tmax) && (zo1)!=0

56-فیلتر کندل چکش یا مرد آویزان

(pl)>(pf) && (pmax)-(pl) < 0.2*((pmax)-(pmin)) && (pl)-(pf) >= 0.25*((pmax)-(pmin)) && (pl)-(pf) < 0.33*((pmax)-(pmin))

57- فیلتر شرکت های زیان ده بورس

(eps) < 0

58- فیلتر سهم‌هایی که در یک ماه اخیر بیشتر از 15 درصد کاهش قیمت داشته اند.

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax > .15

59- فیلتر اتمام روند نزولی‌ و شروع روند صعودی

(pf) < (py) && (plp) < 1 && (tno) > 10 && (pl) > (py)

60- فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی

true==function()
{
if((tvol)>(bvol) && (pmin)== (tmin) && ((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5 && (ct).Sell_CountI >= (ct).Buy_CountI && (tno)>5 && (tno)>20)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

61- فیلتر سهم‌هایی که در روند صعودی تثبیت شده‌اند و صف خرید نیستند

(pl)>1.01*(pf)&&(tno) > 10&&(pf) > 1.01*(py) && (pl)!=(tmax)

62- فیلتر سهم‌هایی که در 5 روز گذشته منفی معامله شده‌اند

[ih][4].PClosing&&[ih][4].PClosing>[ih][3].PClosing&&[ih][3].PClosing>[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing>[ih][0].PClosing

63- فیلتر سهم‌هایی که حداقل 3 روز است بیش از 3 درصد منفی معامله شده اند

(pcp) < -3 && [ih][0].PClosing < 0.96*[ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing < 0.96*[ih][2].PClosing

64- فیلتر اولین قیمت یک روز قبل کمتر از اولین قیمت دو روز قبل

[ih][0].PriceFirst < [ih][1].PriceFirst

65- فیلتر حجم معاملات امروز بیشتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته

(tvol) > [is5]

66- فیلتر سهم‌هایی که کم‌ترین قیمت 3 روز گذشته را دارند

(pl)<[ih][2].PriceMin&&(pl)<[ih][1].PriceMin&&(pl)<[ih][0].PriceMin

67- فیلتر نمادهای در آستانه‌ صف فروش

(pl) <= 1.006*(tmin) && (qd1) > 0

68- فیلتر صف فروش

(pl)==(tmin) && (po1)==(tmin)

69- فیلتر صف فروش بیش از 3 برابر حجم مبنا

(po1) == (tmin) && (qo1) >= 3*(bvol)

70- فیلتر حجم صف فروش بیش از حجم مبنا

(pl)==(tmin) && (po1)==(tmin) && (qo1)>(bvol)

71- فیلتر صف فروش بیش از 4 برابر حجم مبنا

(po1)==(tmin) && (qo1) >= 4*(bvol)

72- فیلتر نمایش مقدار استوکاستیک (Stochastic)

true == function () {
var max = [ih][0].PriceMax;
var min = [ih][0].PriceMin;
for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)
{ if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax; }
for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) { if (min > [ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; }
K = ((((pc)-min) / (max - min)) * 100);
D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max - min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min))*100))/3
(cfield1)= AdvRoundColor(K,1)
(cfield2)= AdvRoundColor(D,2)
return true;
}
()

73- فیلتر سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها کمتر 2 میلیون است.

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<2000000

74- فیلتر سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بالاتر از 2 میلیون است

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>=2000000

75- فیلتر صف خرید

(pd1)==(tmax) && (qd1) > 0

76- فیلتر صف خرید کم حجم

(pd1)==(tmax) && (qd1) >= .2*(bvol) && (qd1) <= (bvol)

77- فیلتر حجم صف خرید بیشتر از حجم مبنا

(pd1)==(tmax) && (qd1) > (bvol)

78- فیلتر سهم هایی که آخرین قیمت آنها بالاترین قیمت روز باشد و صف خرید هم نیستند

(pl)==(pmax) && (pl)!=(tmax)

79- فیلتر حجم صف خرید بیشتر از 3 برابر حجم مبنا

(pd1)==(tmax) && (qd1) >= 3*(bvol)

80- فیلتر حجم صف خرید بیشتر از 2 میلیون باشد

(pd1)==(tmax) && (qo1)==0 && (qd1) >= 2000000

81- فیلتر حجم صف خرید کمتر 2 میلیون

(po1) == (tmin) && (qd1) == 0&&(qo1) < 2000000

82- فیلتر سهم هایی که در قیمت پایانی بین 2 مثبت و 4 مثبت هستند. (فیلتر نمایش سهم های مثبت)

(plp) <= 4 && (plp) >= 2

83- فیلتر سهم هایی که آخرین قیمت آن ها نسبت به یک روز قبل 3 درصد رشد داشته اند.

(plp) > (([ih][0].PDrCotVal-(pl))/[ih][0].PDrCotVal > .3)

84- فیلتر سهم‌هایی که در حال رشد هستند و امروز از منفی به مثبت شده اند.

(pf) > (py) && (pl) < (py)

85- این فیلتر کاربردی و مهم سهم هایی را نشان می دهد که در حال افت قیمت هستند و امروز از مثبت به منفی شده اند.

(pf) < (py) && (pl) > (py)

86- فیلتر سهم‌هایی که تا پایان ساعت کاری بورس مثبت بوده اند.

(pl) > (py) && (plc) > 0 && (plp) > 0

87- فیلتر کف ماهیانه در بازار بورس

true==function()
{
//Calculate the Min Price of Month
var MinPriceOfMonth=function()
{
var minimum=[ih][0].PriceMin;
var n;
for(n=1; n<29; n++) if(minimum>[ih][n].PriceMin)
minimum=[ih][n].PriceMin;
(cfield0)= minimum;
(cfield1)=(pc)-minimum;
(cfield2)= Math.round(((pc)-minimum)/(pc)*100*100)/100;
return minimum;
};
if((cfield2)<3 && MinPriceOfMonth() !=0)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

88- فیلتر سهم‌هایی که تا پایان ساعت کاری بورس منفی بوده اند.

(pl) < (py) && (plc) < 0 && (plp) < 0

89- فیلتر سهم‌هایی که فردا ممکن است منفی باشند و امروز نیز منفی بسته شده اند.

(pl) < (py) && (pc) > 0

90- فیلتر اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی 2 درصد است.

(pc) >= (pl)*1.02

91- فیلتر نسبت حجمی در بورس

true==function()
{
var PeriodicVolume=function(period)
{
var Vol=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1; n<period; n++) Vol=(Vol+[ih][n].QTotTran5J)/2; return Vol; }; (cfield0)=Math.round(PeriodicVolume(3)); (cfield1)=Math.round(PeriodicVolume(14)); (cfield2)=Math.round(PeriodicVolume(3)/PeriodicVolume(14)); if(PeriodicVolume(3) >=20*PeriodicVolume(14))
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

92- فیلتر سهم‌هایی که قیمت‌ آن ها کمتر 500 تومان است

(pc) < 5000

93- فیلتر سهم‌هایی که قیمت‌ آن ها کمتر از 2000 تومان است

(pc) < 20000

94- فیلتر سهم‌هایی که قیمت‌ آن ها بیشتر از 3000 تومان است

(pc) >= 30000

95- فیلتر سهم‌هایی که قیمت آن ها بین 700 تا 2000 تومان است

(pc) >= 7000 && (pc) <= 20000

96- فیلتر سهم‌هایی که میانگین قیمت 3 روزه در سهم از قیمت میانگین 14 روزه بیشتر شده است

(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing)/3)>(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing+[ih][11].PClosing+[ih][12].PClosing+[ih][13].PClosing)/14)

97- فیلتر سهم هایی که P/E بالای 200 دارند

(pe) >= 200

98- فیلتر سهم هایی که P/E زیر 10 دارند

(pe) <= 10

99- فیلتر شرکت های بزرگ که تعداد سهام‌ آن ها بیشتر از 30 میلیارد است

(z) >= 30000000000

100- فیلتر شرکت های کوچک که تعداد سهام‌ آن ها کمتر 200 میلیون است

(z) <= 200000000

101- فیلتر شرکت های دارای ارزش بالا که ارزش بازار سهم آن ها بیشتر از 10 هزار میلیارد تومان است

(mv) >= 100000000000000

102- فیلتر شرکت های دارای ارزش پایین که ارزش بازار سهم آن ها کمتر از 100 میلیارد تومان است

(mv) <= 1000000000000

103- فیلتر سهم هایی که EPS بالای 300 تومان دارند

(eps) >= 3000

104- فیلتر سهم‌هایی که تعداد معاملات‌ در آن ها بیشتر از 2000 عدد است

(tno) >= 2000

105- فیلتر سهم‌هایی که تعداد معاملات‌ در آن ها کمتر از 200 عدد است

(tno) <= 200

106- فیلتر سهم‌هایی که معاملات‌ در آن ها بیشتر از 30 میلیون حجم خورده است

(tvol) >= 30000000

107- فیلتر سهم‌هایی که حجم معاملات‌ در آن ها کمتر از 200 هزار است

(tvol) <= 200000

108- فیلتر سهم هایی که قیمت آخرین معامله در سهم بالاترین قیمت روز می باشد

(pmax) == (pl)

109- فیلتر سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله در سهم پایین‌ ترین قیمت روز می باشد

(pmin) == (pl)

110- فیلتر سهم‌هایی که ارزش معاملات‌ در آن ها بالاتر از 10 میلیارد تومان می باشد

(tval) >= 100000000000

111- فیلتر سهم‌هایی که ارزش معاملات‌ در آن ها پایین تر 200 میلیون تومان است

(tval) <= 2000000000

112- فیلتر قیمت پایانی امروز بیش تر از قیمت دیروز

(pc) > (py)

113- فیلتر قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز

(pc) < (py)

114- فیلتر کاربردی سهم‌هایی که یک روز قبل قیمت پایانی آن ها منفی بوده است ولی قیمت آخرین معامله آن ها مثبت معامله شده است.

[ih][0].PClosing < [ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal > [ih][1].PClosing

115- فیلتر سهم‌هایی که یک روز قبل قیمت پایانی آن ها مثبت بوده است ولی قیمت آخرین معامله آن ها منفی معامله شده است.

[ih][0].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal<[ih][1].PClosing

116- فیلتر نشان دهنده سهم‌های مثبت یک روز قبل

[ih][0].PDrCotVal > [ih][1].PClosing

117- فیلتر صف خرید یک روز قبل

[ih][0].PDrCotVal == Math.floor([ih][1].PClosing*1.05)

118- فیلتر صف فروش یک روز قبل

[ih][0].PDrCotVal == Math.ceil([ih][1].PClosing*0.95)

119- فیلتر کندل دوجی صلیب

(pf)==(pl) && (pmax) > (pl) && (pmin) < (pl)

120- فیلتر قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

121- فیلتر قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) < ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

122- فیلتر سهم هایی که قیمت آخرین معامله در آن ها کمتر از کمترین قیمت معامله 21 روز اخیر است

true==function()
{
var MinPrice=function(){
var min=[ih][0].PriceMin;
var ipos;
for(ipos=0;ipos<21;ipos++) if(min>[ih][ipos].PriceMin)
min=[ih][ipos].PriceMin;
return min;
};
if((pl)<MinPrice())
{
return true;
p dir="ltr"}
else
{
return false;
}
}()

123- این فیلتر مهم و کاربردی سهم هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی بیشتر از 3 برابر قدرت فروشندگان حقیقی

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) >= 3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

124- فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ در آن بیشتر از حجم فروش حقیقی‌ می باشد.

(ct).Sell_N_Volume > (ct).Sell_I_Volume

125- فیلتر سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ در آن بیشتر از 5 برابر میزان خرید در آن می باشد

(ct).Sell_N_Volume > 5*(ct).Buy_N_Volume

126- فیلتر مهم میانگین متحرک (نشان دادن سهم هایی که در بالای خط میانگین متحرک 26 روزه هستند)

true==function()
{
var PriceN=function(){
var price=[ih][0].PClosing ;
var D=26 ;
var N=D-1 ;
var n ;
for(n=1;n<=N;n++) price=[ih][n].PClosing + price ; if(n=N) { price = price /(n+1) ; } return price ; }; if((pl) > PriceN())
{
(cfield0)= Math.round(PriceN())
return true;
}
else
{
return false;
}
(cfield0)= PriceN()
}()

127- فیلتر حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته

(ct).Sell_N_Volume>[is5]

128- فیلتر حجم خرید حقیقی‌ها بیش از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته

(ct).Buy_I_Volume>[is5]

129- فیلتر سهامی که 4 روز متوالی منفی معامله شده اند

[ih][3].Pclosing > [ih][2].Pclosing && [ih][2].Pclosing > [ih][1].Pclosing && [ih][1].Pclosing > [ih][0].Pclosing

130- فیلتر حجم فروش حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات سهم در 3 ماه گذشته

(ct).Sell_I_Volume > [is5]

131- فیلتر تعداد خریداران حقیقی بیشتر از 3 برابر تعداد فروشندگان حقیقی در سهم می باشد

(ct).Buy_CountI >= 3*((ct).Sell_CountI)

132- فیلتر سهم هایی که با اختلاف مثبت از پایانی در حال معامله هستند.

(plp)-(pcp)>2 && (tno)>10 && (tvol)> (bvol)

133- فیلتر سهم هایی که نوسان بیشتر از 4 درصد در روز داشته باشند.

((pmax)-(pmin))/(pmin) >= 0.04

134- فیلتر تعداد فروشندگان حقیقی بیشتر از 3 برابر تعداد خریداران حقیقی

(ct).Sell_CountI >= 3*((ct).Buy_CountI)

135- فیلتر حجم سفارش‌ خرید بیشتر از 5 برابر حجم سفارش‌های فروش

((qd1)+(qd2)+(qd3)) > (5*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

136- فیلتر پول هوشمند

(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)*4<(tvol)

137- فیلتر سهم هایی که حداقل 3 روز صف فروش داشته اند.

(py) > (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) == (pl) && [ih][0].PriceYesterday > [ih][0].PriceFirst && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PriceMax && [ih][0].PriceMin == [ih][0].PDrCotVal && [ih][1].PriceYesterday > [ih][1].PriceFirst && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PriceMax && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PDrCotVal

138- فیلتر حجم سفارش‌های فروش بیشتر از 5 برابر حجم سفارش‌های خرید در سهم

((qo1)+(qo2)+(qo3)) > (5*((qd1)+(qd2)+(qd3)))

139- فیلتر حجم خرید حقوقی‌ها در سهم بیشتر از حجم خرید حقیقی‌ها

(ct).Buy_N_Volume > (ct).Buy_I_Volume

140- فیلتر سهم هایی که قيمت پاياني در آن ها 2 درصد بزرگتر از آخرين معامله است.

1.02*(pl) <= (pc)

141- فیلتر سهم هایی که آخرين قيمت 2+ و قيمت پاياني 2- دارند.

(plp) > 2 && (pcp) < -2

142- فیلتر صف فروش 3 برابر حجم مبنا

(po1)==(tmin) && (qo1) >= 3*(bvol)

143- فیلتر حجم خرید حقوقی‌ بیشتر از فروش‌ حقوقی

(ct).Buy_N_Volume > (ct).Sell_N_Volume

144- فیلتر کاربردی حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از 30 درصد حجم کل معاملات

(ct).Buy_N_Volume > (tvol)*0.3

145- فیلتر حجم فروش حقوقی بیش از 3 برابر حجم خرید حقوقی و حجم فروش حقوقی بیش از دو دهم برابر حجم مبنا و تعداد خریدار حقیقی بیش از یک و نیم برابر تعداد فروشنده حقیقی و تعداد معاملات بیش از 100 عدد و حجم معامله بیش از 30 درصد حجم مبنا می باشد.

(ct).Sell_N_Volume >= 3*((ct).Buy_N_Volume)&& (ct).Sell_N_Volume >= (0.2* (bvol))
&& (ct).Buy_CountI >= 1.5*((ct).Sell_CountI) && (tno)>100 && (tvol) > 0.3 *(bvol)

146- فیلتر حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته در سهم.

(ct).Buy_N_Volume > [is5]

147- فیلتر کمترین قیمت امروز بیشتر از قیمت دیروز سهم.

(py) < (pmin)

148- این فیلتر کاربردی و مهم بورس سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز بیشتر از دیروز و سفارش های خرید بیش از 2 برابر سفارش های فروش و حجم معاملات بیش از 2 برابر حجم مبنا

(pc)>(py) && (tvol)>=2*(bvol) && ((qd1)+(qd2)+(qd3))>(2*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

149- فیلتر قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز

(pc)<(py)

150- فیلتر قیمت آخرین معامله کمترین قیمت روز است

(pmin)==(pl)

151- فیلتر سهم هایی که سفارش های خرید در آنها بیش از 30 برابر سفارش های فروش باشد.

((qd1)+(qd2)+(qd3)) > (30*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

152- فیلتر بیشترین قیمت امروز در آن ها کمتر از قیمت دیروز است.

(py) > (pmax)

153- فیلتر اولین قیمت امروز آن‌ها بیشتر یا مساوی قیمت دیروز باشد.

(pf) >= (py)

154- فیلتر اولین قیمت امروز در سهم کمتر یا مساوی قیمت دیروز باشد.

(pf) <= (py)

155- فیلتر سهم هایی که قیمت در سهم 20 درصد کمتر از 20 روز پیش می باشد

[ih][20].PClosing < (pl) - ((pl) * 0.2)

156-فیلتر فشار فروش حقیقی و حقوقی در سهم

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

157- فیلتر سهم هایی که افزایش حجم معاملات بیشتر از میانگین حجم 3 ماه گذشته داشته اند.

(tvol) > [is5]

158- فیلتر سهم هایی که افزایش حجم معاملات بیشتر از 2 برابر میانگین حجم 3 ماه گذشته در آن ها رخ داده است.

(tvol) > 2*[is5]

159- این فیلتر کاربردی بورس سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیش از 3 برابر میانگین حجم 12 ماه گذشته در آن ها رخ داده است.

(tvol) > 3*[is6]

160- فیلتر سهم هایی که در 5 روز گذشته منفی بوده اند.

[ih][5].PClosing > [ih][4].PClosing && [ih][4].PClosing > [ih][3].PClosing && [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing
</code

161- فیلتر نوسان بیش از 4% در روز

((pmax)-(pmin))/(pmin) >= 0.04

162- فیلتر درصد تغییر قیمت آخرین معامله امروز در آن ها بیشتر از 3 درصد است.

(plp) >= 3

163- فیلتر درصد تغییر قیمت آخرین معامله در سهم کمتر از 2 درصد است.

(plp) <= -2

164- فیلتر درصد تغییر قیمت پایانیدر سهم بیشتر از 2 درصد است.

(pcp) >= 2

165- فیلتر درصد تغییر قیمت پایانی در سهم کمتر از 2 درصد است.

(pcp) <= -2

166- فیلتر حجم معاملات امروز 3 برابر میانگین حجم ماهانه باشد.

true==function(){
var i
var sum30=0
var avg30
for(i=0;i<30;i++){ sum30=sum30+ [ih][i].QTotTran5J } avg30=Math.round(sum30/30) (cfield0)=Math.round((tvol)/avg30) if ((tvol)>3*avg30 && (tvol)!=0 ) return(1)
}()

167- فیلتر نمایش معاملات بلوکی در سهم

(l18)[(l18).length-1]=='2'

168- فیلتر نمایش معاملات عمده در سهم

(l18)[(l18).length-1]=='4'

169- فیلتر شرکت‌های زیان‌ ده بورس

(eps) < 0

170- فیلتر سهم هایی که درصد تغییر قیمت پایانی بین مثبت 1 و مثبت 3 داشته اند.

(plp) <= 43 && (plp) >= 1

171- فیلتر نمایش حق تقدم‌ها در بورس

(l18)[(l18).length-1]=='ح'

172- فیلتر شرکت‌های فرابورسی در بورس

(bvol)==1

173- فیلتر سهام صعودی که چند روز اصلاح کرده اند و دوباره قصد صعود دارند و همچنین حجم بالایی نسبت به چند روز گذشته داشتند. این فیلتر از فیلتر های کابردی بازار بورس می باشد.

true==function()
{
var MaxPriceOfMonth=function()
{var maximum=[ih][0].PriceMax; var n;
for(n=1; n<29; n++)if(maximum<[ih][n].PriceMax) maximum=[ih][n].PriceMax; return maximum;
};
var IncrementalVolume=function()
{ var V3D=[ih][1].QTotTran5J; var n;
for(n=1; n<4; n++) V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2; if ([ih][0].QTotTran5J>=3*V3D)
{return 1;
}
};
if(IncrementalVolume()==1 && (tvol)>= (bvol) && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)>=6 && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)<=12 && (py)<=[ih][1].PriceYesterday)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

174- فیلتر نمایش گروه های خاص صنعت (عدد مربوطه قابل تغییر است ضمن اینکه گروه های صنعت در سایت دیده بان بورس قابل مشاهده است.)

(cs)==10

175- فیلتر نمایش سهم‌های پورتفو هر شخص (به جای نمادهای زیر نمادهای پرتفوی خود را قرار دهید)

(l18).indexOf("تکشا") == 0 || (l18).indexOf("ونیرو") == 0

176- فیلتر سهم هایی که مجموع حجم معاملات آنها در 3 روز اخیر بیشتر از 30 میلیون می باشد.

true==function()
{
var i;
var a=0;
for(i=0;i<=2;i++) { a=a+[ih].QTotTran5J; } if(a>30000000)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

177- فیلتر قیمت آخرین معامله در سهم بیشتر یا مساوی قیمت پایانی

(pl)>=(pc)

178- فیلتر قیمت آخرین معامله در سهم کمتر یا مساوی قیمت پایانی

(pl)<=(pc)

179- فیلتر سهام صعودی در بورس را نشان می دهد.

(pc)>=(py) && (bvol)<200000 && (plp) >= 1.5

180- فیلتر تغییر قیمت آخرین معامله بیش از 2000 ریال

(plc) >= 2000

181- فیلتر تغییر قیمت آخرین معامله کمتر از 100 ریال

(plc) <= 50

182- فیلتر پیش بینی بازار فردا (سهم هایی که احتمالا فردا مثبت هستند)

(tno) > 50 && (tvol) > (bvol) && (bvol) <= 7000000 && (plp)>=(pcp)+ 1.5&&(eps) > 0
</code

183- فیلتر تغییر قیمت پایانی بیش از 2000 ریال

(pcc) >= 2000

184- فیلتر تغییر قیمت پایانی کمتر از 100 ریال

(pcc) <= 100

185- فیلتر حقوقی بیشتر از 50 درصد حجم معامله را خرید کرده است.

(ct).Buy_N_Volume >= (tvol) * 0.5

186- فیلتر حجم معاملات‌ در سهم بیشتر از حجم مبنا

(tvol) > (bvol)

187- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله کوچکتر و یا مساوی بالاترین قیمت است.
(pf)<=(pmax)

188- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت آخرین معامله باشد.
(pf)>(pl)

189- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت آخرین معامله می باشد.
(pf)<(pl)

190- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت پایانی است.
(pf) > (pc)

191- فیلتر کاربردی زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت پایانی باشد.
(pf) < (pc)

192- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی کمتر از بالاترین قیمت است.
(pc)<(pmax)

193- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که سهم‌هایی که قیمت پایانی با بالاترین قیمت برابر است.
(pc)==(pmax)

194- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت پایانی و کمتر از بالاترین قیمت است.
(pf)>(pc)&&(pf)<(pmax)

195- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی است.
(pf)<(pl)&&(pf)<(pc)

196- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت پایانی دیروز است.
(pc)>[ih][0].PClosing

197- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز با قیمت پایانی برابر است.
(pc)==[ih][0].PClosing

198- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت پایانی دیروز است.
(pc)<[ih][0].PClosing

199- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت آخرین معامله دیروز است.
(pc)>[ih][0].PDrCotVal

200- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز با قیمت آخرین معامله دیروز برابر است.
(pc)==[ih][0].PDrCotVal

201- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که پایین‌ترین قیمت بیشتر از قیمت پایانی است.
(pmin)>(pc)

202- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که پایین‌ترین قیمت با قیمت پایانی برابر است.
(pmin)==(pc)

203- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که پایین‌ترین قیمت بزرگتر و یا مساوی قیمت پایانی است.
(pmin)>=(pc)

204- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که بالاترین قیمت با پایین‌ترین قیمت برابر است
(pmin)==(pmax)

205- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله کمتر از بالاترین قیمت است.
(pl)<(pmax)

206- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که حجم معاملات امروز بیشتر از حجم معاملات دیروز است.
(tvol)>[ih][0].QTotTran5J

207- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که حجم معاملات دیروز بیشتر از حجم معاملات 2 روز قبل است.
[ih][0].QTotTran5J>[ih][1].QTotTran5J

208- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات دیروز بیشتر از 1000 است.
[ih][0].ZTotTran>1000

209- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات امروز بیشتر از دیروز است.
(tno)>[ih][0].ZTotTran

210- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات دیروز کمتر از 100 است.
[ih][0].ZTotTran<100

211- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که پایین‌ترین قیمت امروز با پایین‌ترین قیمت دیروز برابر است.
(pmin)==[ih][0].PriceMin

212- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که بالاترین قیمت امروز با بالاترین قیمت دیروز برابر است.
(pmax)==[ih][0].PriceMax

213- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله امروز با قیمت آخرین معامله دیروز برابر است.
(pl)==[ih][0].PDrCotVal

214- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که قیمت اولین معامله امروز با قیمت اولین معامله دیروز برابر است.
(pf)==[ih][0].PriceFirst

215- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین ارزش معاملا‌ت 12 ماه گذشته بیش از 5 میلیارد تومان است.
[is2]>50000000000

216- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین ارزش معاملا‌ت 3 ماه گذشته زیر 5 میلیارد تومان است.
[is1]<50000000000

217- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین ارزش معاملا‌ت 12 ماه گذشته کمتر از 3 میلیارد تومان است.
[is2]<30000000000

218- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیش از میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.
(tvol)>[is6]

219- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیش از 2 برابر میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.
(tvol)>2*[is6]

220- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش ارزش معاملات بیش از میانگین 3 ماه گذشته داشته اند.
(tval)>[is1]

221- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش ارزش معاملات بیش از میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.
(tval)>[is2]

222- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش ارزش معاملات زیر میانگین 3 ماه گذشته داشته اند.
(tval)<[is1]

223- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش ارزش معاملات زیر میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.
(tval)<[is2]

224- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین ارزش معاملا‌ت 3 ماه گذشته بیشتر از 3 میلیارد تومان است.
[is1]>30000000000

225- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش تعداد معاملات بیش از میانگین 3 ماه گذشته داشته اند.
(tno)>[is9]

226- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش تعداد معاملات بیش از میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.
(tno)>[is10]

227- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش تعداد معاملات زیر میانگین 3 ماه گذشته داشته اند.
(tno)<[is9]

228- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش تعداد معاملات زیر میانگین 12 ماه گذشته داشته اند.
(tno)<[is10]

229- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته بیشتر از 3 میلیون است.
[is5]>30000000

230- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته بیشتر از 3 میلیون است.
[is6]>30000000

231- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته زیر 200 هزار است.
[is5]<200000

232- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته زیر 200 هزار است.
[is6]<200000

233- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد معاملات 3 ماه گذشته بیش از 5000 باشد.
[is9]>5000

234- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد معاملات 12 ماه گذشته بیش از 2000 باشد.
[is10]>2000

235- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد معاملات 3 ماه گذشته زیر 1000 باشد.
[is9]<1000

236- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد معاملات 12 ماه گذشته زیر 3000 باشد.
[is10]<3000

237- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته بیش از 30 روز منفی داشته‌اند.
[is18]>30

238- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته زیر 20 روز منفی داشته‌اند.
[is18]<20

239- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته بیش از 100 روز منفی داشته‌اند.
[is19]>100

240- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته زیر 80 روز منفی داشته‌اند.
[is19]<80

241- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای منفی 3 ماه گذشته بیش از 50 درصد منفی داشته‌اند.
[is20]>50

242- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای منفی 3 ماه گذشته زیر 30 درصد منفی داشته‌اند.
[is20]<30

243- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای منفی 12 ماه گذشته بیش از 40 درصد منفی داشته‌اند.
[is21]>40

244- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای منفی 12 ماه گذشته زیر 35 درصد منفی داشته‌اند.
[is21]<35

245- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته بیش از 30 روز مثبت داشته‌اند.
[is26]>30

246- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته زیر 25 روز مثبت داشته‌اند.
[is26]<25

247- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته بیش از 100 روز مثبت داشته‌اند.
[is27]>100

248- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته زیر 80 روز مثبت داشته‌اند.
[is27]<80

249- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای مثبت 3 ماه گذشته بیش از 50 درصد مثبت داشته‌اند.
[is28]>50

250- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای مثبت 3 ماه گذشته زیر 30 درصد مثبت داشته‌اند.
[is28]<30

251- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای مثبت 12 ماه گذشته بیش از 55 درصد مثبت داشته‌اند.
[is29]>55

252- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در روزهای مثبت 12 ماه گذشته زیر 50 درصد مثبت داشته‌اند.
[is29]<50

253- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون بوده است.
[is50]>10000000

254- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها زیر 1 میلیون بوده است.
[is50]<1000000

255- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون بوده است.
[is51]>10000000

256- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها زیر 1 میلیون بوده است.
[is51]<1000000

257- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 8 میلیون بوده است.
[is54]>8000000

258- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها زیر 100 هزار بوده است.
[is54]<100000

259- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 8 میلیون بوده است.
[is55]>8000000

260- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها زیر 100 هزار بوده است.
[is55]<100000

261- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی بیش از 2000 بوده است.
[is58]>2000

262- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی زیر 300 بوده است.
[is58]<300

263- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی بیش از 1000 بوده است.
[is59]>1000

264- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی زیر 200 بوده است.
[is59]<200

265- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی بیش از 10 بوده است.
[is62]>10

266- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی زیر 1 بوده است.
[is62]<1

267- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی بیش از 8 بوده است.
[is63]>8

268- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی زیر 1 بوده است.
[is63]<1

269- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران بیش از 1000 بوده است.
[is66]>1000

270- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران زیر 250 بوده است.
[is66]<250

271- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران بیش از 1000 بوده است.
[is67]>1000

272- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران زیر 300 بوده است.
[is67]<300

273- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون بوده است.
[is70]>10000000

274- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها زیر 1 میلیون بوده است.
[is70]<1000000

275- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون بوده است.
[is71]>10000000

276- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها زیر 1 میلیون بوده است.
[is71]<1000000

277- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 5 میلیون بوده است.
[is74]>5000000

278- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها زیر 100 هزار بوده است.
[is74]<100000

279- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 5 میلیون بوده است.
[is75]>5000000

280- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها زیر 200 هزار بوده است.
[is75]<200000

281- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی بیش از 2000 بوده است.
[is78]>2000

282- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی زیر 200 بوده است.
[is78]<200

283- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی بیش از 1000 بوده است.
[is79]>1000

284- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی زیر 200 بوده است.
[is79]<200

285- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 10 بوده است.
[is82]>10

286- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی زیر 1 بوده است.
[is82]<1

287- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 5 بوده است.
[is83]>5

288- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی زیر 1 بوده است.
[is83]<1

289- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان بیش از 1000 بوده است.
[is86]>1000

290- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان زیر 250 بوده است.
[is86]<250

291- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان بیش از 1000 بوده است.
[is87]>1000

292- فیلتر زیر سهم هایی را نشان می دهد که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان زیر 300 بوده است.
[is87]<300

293- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش حجم معاملات زیر میانگین حجم 3 ماه گذشته داشته اند.
(tvol)<[is5]

294- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که کاهش حجم معاملات زیر میانگین حجم 12 ماه گذشته داشته اند.
(tvol)<[is6]

295- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is6]

296- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume>[is6]

297- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is5]

298- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume<[is5]

299- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is6]

300- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume<[is6]

301- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume>[is6]

302- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_N_Volume>[is6]

303- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume<[is5]

304- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_N_Volume<[is5]

305- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume<[is6]

306- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_N_Volume<[is6]

307- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is51]

308- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is50]

309- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is50]

310- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is51]

311- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is70]

312- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is70]

313- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is71]

314- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is71]

315- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume>[is70]

316- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume<[is70]

317- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume>[is71]

318- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume<[is71]

319- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is50]>[is70]

320- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is50]<[is70]

321- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is51]>[is71]

322- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is51]<[is71]

323- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]>[is51]

324- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]<[is51]

325- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]>[is71]

326- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]<[is71]

327- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is70]>[is71]

328- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is70]<[is71]

329- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume>[is54]

330- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume<[is54]

331- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume>[is55]

332- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume<[is55]

333- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume>[is74]

334- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume<[is74]

335- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume>[is75]

336- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume<[is75]

337- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_N_Volume>[is74]

338- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_N_Volume<[is74]

339- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_N_Volume>[is75]

340- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_N_Volume<[is75]

341- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is54]>[is74]

342- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is54]<[is74]

343- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is55]>[is75]

344- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is55]<[is75]

345- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is54]>[is55]

346- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is54]<[is55]

347- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is54]>[is75]

348- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is54]<[is75]

349- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is74]>[is75]

350- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is74]<[is75]

351- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is54]

352- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is54]

353- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is55]

354- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is55]

355- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is74]

356- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is74]

357- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is75]

358- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume<[is75]

359- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume>[is74]

360- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume<[is74]

361- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume>[is75]

362- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume<[is75]

363- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is50]>[is74]

364- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is50]<[is74]

365- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]>[is75]

366- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]<[is75]

367- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is51]>[is75]

368- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is51]<[is75]

369- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is50]>[is54]

370- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is50]<[is54]

371- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]>[is55]

372- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is50]<[is55]

373- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is51]>[is55]

374- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is51]<[is55]

375- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is70]>[is74]

376- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است.
[is70]<[is74]

377- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is70]>[is75]

378- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is70]<[is75]

379- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is71]>[is75]

380- ین فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است.
[is71]<[is75]

381- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است.
[is50]>[is5]

382- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است.
[is50]<[is5]

383- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is51]>[is6]

384- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is51]<[is6]

385- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is50]>[is6]

386- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is50]<[is6]

387- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است.
[is70]>[is5]

388- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است.
[is70]<[is5]

389- سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is71]>[is6]

390- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is71]<[is6]

391- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is70]>[is6]

392- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است.
[is70]<[is6]

393- سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is58]

394- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is58]

395- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is59]

396- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is59]

397- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is78]

398- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is78]

399- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is79]

400- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is79]

401- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI>[is78]

402- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI<[is78]

403- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI>[is79]

404- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI<[is79]

405- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is62]

406- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is62]

407-این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is63]

408- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is63]

409- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is82]

410- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is82]

411- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is83]

412- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is83]

413- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN>[is82]

414- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN<[is82]

415- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN>[is83]

416- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN<[is83]

417- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is66]

418- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is66]

419- ین فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is67]

420- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is67]

421- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is86]

422- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is86]

423- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI>[is87]

424- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountI<[is87]

425- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI>[is86]

426- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI<[is86]

427- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI>[is87]

428- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountI<[is87]

429- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is66]

430- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is66]

431- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is67]

432- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is67]

433- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is86]

434- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is86]

435- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN>[is87]

436- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
(ct).Buy_CountN<[is87]

437- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN>[is86]

438- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN<[is86]

439- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN>[is87]

440- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
(ct).Sell_CountN<[is87]

441- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
[is58]<[is78]

442- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
[is58]>[is78]

443- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is59]<[is79]

444- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is59]>[is79]

445- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is58]<[is79]

446- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is58]<[is79]

447- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is58]<[is59]

448- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is58]>[is59]

449- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is78]<[is79]

450- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
[is78]>[is79]

451- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.
[is62]<[is82]

452- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که  میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است.
[is62]>[is82]

453- ین فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is63]<[is83]

454- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is63]>[is83]

455- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is62]<[is83]

456- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is62]<[is83]

457- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is62]<[is63]

458- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is62]>[is63]

459- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is82]<[is83]

460- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است.
[is82]>[is83]

461- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is58]<[is86]

462- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is58]>[is86]

463- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is59]<[is87]

464- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is59]>[is87]

465- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is58]<[is87]

466- ین فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is58]<[is87]

467- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
[is58]<[is66]

468- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
[is58]>[is66]

469- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is58]<[is67]

470- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is58]>[is67]

471- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is59]<[is67]

472- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is59]>[is67]

473- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is78]<[is86]

474- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is78]>[is86]

475- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is78]<[is87]

476- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is78]>[is87]

477- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is79]<[is87]

478- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is79]>[is87]

479- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is62]<[is86]

480- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is62]>[is86]

481- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is63]<[is87]

482- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is63]>[is87]

483- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is62]<[is87]

484- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is62]<[is87]

485- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
[is62]<[is66]

486- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است.
[is62]>[is66]

487- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is62]<[is67]

488- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is62]>[is67]

489- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is63]<[is67]

490- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است.
[is63]>[is67]

491- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is82]<[is86]

492- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است.
[is82]>[is86]

493- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is82]<[is87]

494- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is82]>[is87]

495- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is83]<[is87]

496- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است.
[is83]>[is87]

497- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is50]/[is58])

498- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is50]/[is58])

499- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is51]/[is59])

500- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is51]/[is59])

501- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is70]/[is78])

502- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is70]/[is78])

503- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is71]/[is79])

504- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is71]/[is79])

505- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is50]/[is58])>([is51]/[is59])

506- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is50]/[is58])<([is51]/[is59])

507- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
([is50]/[is58])>([is70]/[is78])

508- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
([is50]/[is58])<([is70]/[is78])

509- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is50]/[is58])>([is71]/[is79])

510- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is50]/[is58])<([is71]/[is79])

511- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is51]/[is59])>([is71]/[is79])

512- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is51]/[is59])<([is71]/[is79])

513- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is70]/[is78])

514- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is70]/[is78])

515- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is71]/[is79])

516- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is71]/[is79])

517- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is50]/[is58])

518- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is50]/[is58])

519- ین فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is51]/[is59])

520- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است.
((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is51]/[is59])

521- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is70]/[is78])>([is71]/[is79])

522- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است.
([is70]/[is78])<([is71]/[is79])

523- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم معاملات‌شان کمتر از حجم مبنا است.
(tvol)<(bvol)

524- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم ماه بیشتر از حجم مبنا است.
(bvol)<(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

525- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم ماه کمتر از حجم مبنا است.
(bvol)>(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

526- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است.
(bvol)<[is5]

527- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته کمتر از حجم مبنا است.
(bvol)>[is5]

528- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است.
(bvol)<[is6]

529- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته کمتر از حجم مبنا است.
(bvol)>[is6]

530- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم معاملات افزایش یافته و قدرت خریداران حقیقی بیش از 3 برابر قدرت فروشندگان حقیقی است.
(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

531- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله بیش از 1% مثبت و قیمت پایانی بیش از 1% منفی است.
(plp)>1&&(pcp)<-1

532- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در حال برگشت قیمتی از منفی به مثبت هستند و می‌توان برای نوسان‌گیری روزانه به کار برد.
(pcp)<-3&&(plp)>-3

533- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که روند نزولی‌شان تمام شده و آماده‌ی روند صعودی هستند.
(pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py)

534- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که صف فروش‌ در آنها جمع شده‌ و گارد صعودی گرفته‌اند.
(tvol)>(bvol)&&(pmin)==(tmin)&&(((pl)-(pc))/(pl))*100>1.5&&(ct).Sell_CountI>=(ct).Buy_CountI&&(tno)>20

535- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در روند صعودی تثبیت شده‌اند و صف خرید نیستند.
(pl)>1.01*(pf)&&(tno)>10&&(pf)>1.01*(py)&&(pl)!=(tmax)

536- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که کندل چکش یا مرد آویزان دارند.
(pl)>(pf)&&(pmax)-(pl)<0.2*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)>=0.25*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)<0.33*((pmax)-(pmin))

537- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که صف خرید هستند.
(pd1)==(tmax)&&(qd1)>0

538- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است.
(pd1)==(tmax)&&(qd1)>(bvol)

539- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که صف خرید کم حجم دارند.
(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=.2*(bvol)&&(qd1)<=(bvol)

540- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید آن‌ها بیش 1 میلیون است.
(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=1000000

541- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید آن‌ها بیش از 2 برابر حجم مبنا است.
(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=2*(bvol)

542- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف خرید آن‌ها زیر 1 میلیون است.
(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000

543- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که کم‌ترین قیمت را نسبت به 3 روز گذشته دارند.
(pl)<[ih][2].PriceMin&&(pl)<[ih][1].PriceMin&&(pl)<[ih][0].PriceMin

544- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حداقل 3 روز است بیش از 4% منفی هستند.
(pcp)<-4&&[ih][0].PClosing<0.96*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.96*[ih][2].PClosing

545- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز از منفی به مثبت رفته‌اند.
(pf)>(py)&&(pl)<(py)

546- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز از مثبت به منفی رفته‌اند.
(pf)<(py)&&(pl)>(py)

547- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز مثبت بسته شده‌اند. (شماره 1)
(pl)>(py)

548- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز مثبت بسته شده‌اند. (شماره 2)
(plc)>0

549- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز مثبت بسته شده‌اند. (شماره 3)
(plp)>0

550- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز منفی بسته شده‌اند و احتمالاً فردا نیز منفی باشند:
(pl)<(py)&&(pc)>0

551- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز منفی بسته شده‌اند. (شماره 1)
(pl)<(py)

552- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز منفی بسته شده‌اند. (شماره 2)
(plc)<0

553- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که امروز منفی بسته شده‌اند. (شماره 3)
(plp)<0

554- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که سفارش‌های خریداران سنگین و تعداد خریداران حقیقی بیشتر از تعداد فروشندگان حقیقی است.
(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3))&&(pl)>=(py)&&(pl)!=(tmax)&&(tno)>30&&(ct).Buy_CountI>=(ct).Sell_CountI

555- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که صف فروش هستند.
(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)

556- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در آستانه‌ی صف فروش هستند.
(pl)<=1.006*(tmin)&&(qd1)>0

557- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف فروش آن‌ها زیر 1 میلیون است.
(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000

558- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف فروش آن‌ها بیش از 2 برابر حجم مبنا است.
(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)

559- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف فروش آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است.
(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)&&(qo1)>(bvol)

560- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم صف فروش آن‌ها بیش 1 میلیون است.
(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>=1000000

561- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله آن‌ها بالاترین قیمت روزشان است.
(pmax)==(pl)

562- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله آن‌ها پایین‌ترین قیمت روزشان است.
(pmin)==(pl)

563- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که تعداد سهام‌شان بیش از 30 میلیارد است (بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی).
(z)>=30000000000

564- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که تعداد سهام‌شان زیر 100 میلیون است (کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی).
(z)<=100000000

565- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که ارزش بازارشان زیر 300 میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای پایین‌ترین ارزش بازار در بورس و فرابورس) (شماره 1)
(z)*(pc)<=3000000000000

566- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که ارزش بازارشان زیر 300 میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای پایین‌ترین ارزش بازار در بورس و فرابورس) (شماره 2)
(mv)<=3000000000000

567- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که ارزش بازارشان بیش از 30 هزار میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای بالاترین ارزش بازار در بورس و فرابورس) (شماره 1)
(z)*(pc)>=300000000000000

568- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که ارزش بازارشان بیش از 30 هزار میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای بالاترین ارزش بازار در بورس و فرابورس) (شماره 2)
(mv)>=300000000000000

569- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت‌شان زیر 1000 تومان است.
(pc)<10000

570- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت‌شان زیر 200 تومان است (ارزان‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس).
(pc)<2000

571- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت‌شان 500 تا 1000 تومان است.
(pc)>=5000&&(pc)<=10000

572- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت‌شان بیش از 3000 تومان است (گران‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس).
(pc)>=30000

573- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که P/E زیر 5 دارند (شرکت‌های دارای پایین‌ترین P/E بر مبنای TTM در بازار بورس و فرابورس).
(pe)<=5

574- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که P/E بالای 300 دارند (شرکت‌های دارای بالاترین P/E بر مبنای TTM در بازار بورس و فرابورس).
(pe)>=300

575- این فیلتر سهم‌های مربوط به شرکت‌هایی را نشان می دهد که EPS بالای 500 تومان دارند.
(eps)>=5000

576- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات‌شان بیش از 5000 است.
(tno)>=5000

577- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد معاملات‌شان زیر 100 است.
(tno)<=100

578- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم معاملات‌شان بیش از 50 میلیون است.
(tvol)>=80000000

579- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم معاملات‌شان زیر 100 هزار است.
(tvol)<=100000

580- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که ارزش معاملات‌شان بیش از 5 میلیارد تومان است.
(tval)>=50000000000

581- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که ارزش معاملات‌شان زیر 100 میلیون تومان است.
(tval)<=1000000000

582- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که دیروز قیمت پایانی مثبت و قیمت آخرین معامله منفی بوده است.
[ih][0].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal<[ih][1].PClosing

583- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که دیروز قیمت پایانی منفی و قیمت آخرین معامله مثبت بوده است.
[ih][0].PClosing<[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing

584- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که دیروز مثبت بوده است.
[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing

585- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که دیروز صف فروش بوده‌اند.
[ih][0].PDrCotVal==Math.ceil([ih][1].PClosing*0.95)

586- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروز بیش‌تر از قیمت دیروز است.
(pc)>(py)

587- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که کندل دوجی صلیب ساخته‌اند.
(pf)==(pl)&&(pmax)>(pl)&&(pmin)<(pl)

588- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که میانگین قیمت 3 روزه آن‌ها از میانگین قیمت 14 روزه بیشتر است.
(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing)/3)>(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing+[ih][11].PClosing+[ih][12].PClosing+[ih][13].PClosing)/14)

589- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که که قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

590- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که که قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

591- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قدرت خریداران حقیقی بیش از 5 برابر قدرت فروشندگان حقیقی است.
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=5*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

592- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی‌ها است.
(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

593- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_N_Volume>[is5]

594- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از حجم فروش حقیقی‌ها است.
(ct).Sell_N_Volume>(ct).Sell_I_Volume

595- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 10 برابر میزان خریدشان است.
(ct).Sell_N_Volume>10*(ct).Buy_N_Volume

596- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.
(ct).Buy_I_Volume>[is5]

597- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم فروش حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است.
(ct).Sell_I_Volume>[is5]

598- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم سفارش‌های خرید بیش از 10 برابر حجم سفارش‌های فروش است.
((qd1)+(qd2)+(qd3))>(10*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

599- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم سفارش‌های فروش بیش از 10 برابر حجم سفارش‌های خرید است.
((qo1)+(qo2)+(qo3))>(10*((qd1)+(qd2)+(qd3)))

600- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقیقی بیش از 2 برابر تعداد فروشندگان حقیقی است.
(ct).Buy_CountI>=2*((ct).Sell_CountI)

601- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقیقی بیش از 2 برابر تعداد خریداران حقیقی است.
(ct).Sell_CountI>=2*((ct).Buy_CountI)

602- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیش از 5 برابر میانگین حجم 12 ماه گذشته بوده است.
(tvol)>5*[is6]

603- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات بیش از 3 برابر میانگین حجم 3 ماه گذشته بوده است.
(tvol)>3*[is5]

604- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت آخرین معامله آن‌ها زیر 3 درصد باشد.
(plp)<=-3

605- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت آخرین معامله آن‌ها بیش از 3 درصد باشد.
(plp)>=3

606- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت پایانی آن‌ها زیر 3 درصد باشد.
(pcp)<=-3

607- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد تغییر قیمت پایانی آن‌ها بیش از 3 درصد باشد.
(pcp)>=3

608- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اولین قیمت امروز آن‌ها کمتر یا مساوی قیمت دیروز است.
(pf)<=(py)

609- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اولین قیمت امروز آن‌ها بیشتر یا مساوی قیمت دیروز است.

(pf)>=(py)

610- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تقاضای بالایی در قیمت‌های مثبت دارند.
((qd1)+(qd2)+(qd3))>50*((qo1)+(qo2)+(qo3))&&(pl)==(pmax)

611- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در آستانه‌ی صف خرید هستند. (شماره 1)
(pl)>=0.994*(tmax)&&(qo1)>0

612- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در آستانه‌ی صف خرید هستند. (شماره 2)
(plp)>+4.6&&(qd1)>0

613- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که در آستانه‌ی صف خرید هستند. (شماره 3)
(pl)>=(tmax)-6&&(pl)<=(tmax)&&(po1)<=(tmax)&&(zo1)!=0

614- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت آخرین معامله بیش از 1000 ریال است.

(plc)>=1000

615- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت آخرین معامله کمتر از 50 ریال است.

(plc)<=50

616- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت پایانی بیش از 1000 ریال است.

(pcc)>=1000

617- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تغییر قیمت پایانی کمتر از 50 ریال است.

(pcc)<=50

618- فیلتر زیر نمایش معاملات عمده می باشد.

(l18)[(l18).length-1]=='4'

619- این فیلتر شرکت‌های کوچکی که خرید سهامداران حقوقی بیش از 30 درصد حجم معاملات است را نشان می دهد.

(z)*(pc)<=5000000000000&&(ct).Sell_N_Volume<=(ct).Buy_N_Volume&&(ct).Buy_N_Volume>=0.3*(tvol)

620- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت روز است و صف خرید نیستند.

(pl)==(pmax)&&(pl)!=(tmax)

621- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت پایانی امروزشان بیشتر از دیروز، سفارش‌های خرید بیش از 3 برابر سفارش‌های فروش و حجم معاملات بیش از حجم مبنا است.

(pc)>(py)&&(tvol)>=(bvol)&&((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

622- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که سفارش‌های خرید بیش از 100 برابر سفارش‌های فروش است.

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(100*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

623- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که چندین روز منفی بوده‌اند و در حال برگشت روند از منفی به مثبت هستند.

این فیلتر نیز یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس می باشد.

((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2)&&(pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4)&&(plp)<=1&&(tno)>10&&(pf)>(pmin)&&(pf)>(py)) || ((pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf)&&(tno)>10&&(pf)>1.01*(py)&&(pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf)&&(tno)>10&&(pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin)&&(plp)<=1&&(tno)>10&&(pl)>1.02*(pmin))

624- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که قیمت آخرین معامله 10 درصد کمتر از قیمت 21 روز پیش است.

[ih][21].PClosing<(pl)-((pl)*0.1)

625- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که بالای میانگین متحرک 14 روزه قرار دارند.

true==function()
{
var PriceN=function(){
var price=[ih][0].PClosing ;
var D=14 ;
var N=D-1 ;
var n ;
for(n=1;n<=N;n++) price=[ih][n].PClosing + price ; if(n=N) { price = price /(n+1) ; } return price ; }; if((pl) > PriceN())
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

626- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 50% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 50% معاملات و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (کد به کد حقوقی به حقیقی).

(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

627- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 70% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 70% معاملات است (کد به کد حقوقی به حقیقی).

(ct).Buy_I_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.7*(tvol)

628- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی بیش از 2 برابر تعداد فروشندگان حقوقی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است.

این فیلتر از دسته فیلترهای مهم و کاربردی بازار بورس است.

(ct).Buy_CountN>=2*((ct).Sell_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

629- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد خریداران حقوقی بیش از 5 برابر تعداد فروشندگان حقوقی است.

(ct).Buy_CountN>=5*((ct).Sell_CountN)

630- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 50% و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 50% معاملات و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (کد به کد حقیقی به حقوقی).

(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

631- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 70% و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 70% معاملات است (کد به کد حقیقی به حقوقی).

(ct).Buy_N_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.7*(tvol)

632- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 2 برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است.

(ct).Sell_CountN>=2*((ct).Buy_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

633- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 5 برابر تعداد خریداران حقوقی است.

(ct).Sell_CountN>=5*((ct).Buy_CountN)

634- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 3% و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (الگوی ساعت مثبت).

(pl)>=(pc)*1.03&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

635- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% بیشتر از درصد قیمت پایانی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (الگوی ساعت مثبت).

(plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

636- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 3% است (الگوی ساعت یا تیک).

(pl)>=(pc)*1.03

637- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% بیشتر از درصد قیمت پایانی است (الگوی ساعت یا تیک).

(plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)

638- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی 3% و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است. (الگوی ساعت منفی)

این فیلتر یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس می باشد.

(pl)*1.03<=(pc)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

639- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% کمتر از درصد قیمت پایانی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (الگوی ساعت منفی).

(pcp)-(plp)>2&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

640- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی 3% است (الگوی ساعت یا تیک).

(pl)*1.03<=(pc)

641- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 3% است.

(pl)*1.03>=(pc)

642- این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% کمتر از درصد قیمت پایانی است (الگوی ساعت یا تیک).

(pcp)-(plp)>2

643- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که امروز حداقل 5 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شده‌اند. (حجم‌های مشکوک)

این فیلتر یکی از فیلترهای کاربردی و مهم بازار بورس است.

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

644- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که ورود یا خروج نقدینگی داشته‌اند و حجم معاملات 4 برابر میانگین حجم هفته گذشته است. (این فیلتر یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس است)

(tvol)>4*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)

645- این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که چند روز است منفی هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین ماهانه است.

این فیلتر یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس است.

(pc)<0.97*[ih][0].PClosing&&[ih][0].PClosing<0.97*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.97*[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing<0.97*[ih][3].PClosing&&(tvol)>=([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30

646- فیلتر ورود پول (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس فیلتر ورود پول در یک سهم می باشد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

647- فیلتر ورود پول (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس برای شناسایی ورود پول در یک سهم مورد استفاده قرار می گیرد.

(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

648- فیلتر ورود پول (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز ورود پول در یک سهم را نشان می دهد..

(tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

649- فیلتر ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی. (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس ورود پول و شناسایی کد به کد حقوقی به حقیقی ر نشان می دهد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

650- فیلتر ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی. (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس به عنوان فیلتر ورود پول و شناسایی کد به کد حقوقی به حقیقی است.

(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

651- فیلتر ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی (شماره 3)

از این فیلتر کاربردی بورس نیز به عنوان فیلتر ورود پول و شناسایی کد به کد حقوقی به حقیقی استفاده کنید.

(tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

652- فیلتر ورود پول هوشمند (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس به عنوان فیلتر ورود پول هوشمند می باشد. این فیلتر یک فیلتر کاربردی است و می تواند به عنوان یک “فیلتر طلایی” مهم مورد استفاده قرار گیرد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

653- فیلتر ورود پول هوشمند (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس به عنوان فیلتر ورود پول هوشمند شناخته می شود.

(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0

654- فیلتر ورود پول هوشمند (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز به عنوان فیلتر ورود پول هوشمند می باشد.

(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0

655- فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی را نشان می دهد. این فیلتر یک فیلتر کاربردی است و می تواند به عنوان یک “فیلتر طلایی” در بورس مورد استفاده قرار گیرد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

656- فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس به عنوان فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی می باشد.

(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

657- فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز به عنوان ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی شناخته می شود.

(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

658- فیلتر خروج پول هوشمند (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس به عنوان فیلتر خروج پول هوشمند در یک سهم شناخته می شود.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(py)>(pc)&&(py)>(pl)

659- فیلتر خروج پول هوشمند (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول هوشمند در یک سهم را نشان می دهد.

(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0

660- فیلتر خروج پول هوشمند (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز خروج پول هوشمند در یک سهم را نشان می دهد.

(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0

661- فیلتر خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی. (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول هوشمند در سهم و کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&(py)>(pc)&&(py)>(pl)

662- فیلتر خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی. (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول هوشمند در سهم و کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.

(tvol)>1.5*[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

663- فیلتر خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی (شماره 3)

از این فیلتر کاربردی بورس نیز برای خروج پول هوشمند در سهم و شناسایی کد به کد حقیقی به حقوقی استفاده نمایید.

(tvol)>1.5*[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

664- فیلتر خروج پول (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول در یک سهم را نشان می دهد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

665- فیلتر خروج پول (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول در یک سهم را نشان می دهد.

(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

666- فیلتر خروج پول (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز خروج پول در یک سهم را نشان می دهد.

(tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

667- فیلتر خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی (شماره 1)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول در سهم و همچنین کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

668- فیلتر خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی (شماره 2)

این فیلتر کاربردی بورس خروج پول در سهم و همچنین کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.

(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

669- فیلتر خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی (شماره 3)

این فیلتر کاربردی بورس نیز خروج پول در سهم و کد به کد حقیقی به حقوقی را نشان می دهد.

(tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

 

پیشنهاد همیار بورس : محصول فیلتر نوسانگیری بورس + 4 اندیکاتور نوسانگیری

 

نتیجه گیری

استفاده از فیلترهای مهم و کاربردی بورس در بین سرمایه گذاران بازار سرمایه بسیار رایج می باشد. با توجه به درخواست زیاد کاربران و علاقمندان به بازار بورس بیش از 600 فیلتر کاربردی و مهم بورس برای استفاده معامله گران در سایت همیار بورس قرار داده شده است.

برای کدنویسی فیلترهای کاربردی بورس نیازی به دانش برنامه نویسی نیست و با کمی دقت و بررسی فیلترها می توانید فیلترهای کاربردی و مهمی در بازار بورس ایران بنویسید و در سایت دیده بان بازار از آن ها استفاده کنید. اصول فیلتر نویسی بسیار آسان می باشد و هر کسی می توانید فیلتری که در بازار بورس ایران به خوبی کار کند را بسازد.

شایان ذکر است کاربران مبتدی نیز می توانند فیلترهای مهمی در بازار ایران کدنویسی کنند. با استفاده از فیلترهایی که در سایت قرار دادیم و ادغام فیلترها نیز می توانید به فیلترهای بسیار خوبی دست پیدا کنید و امیدواریم بتوانید با استفاده از این فیلترهای کاربردی موفقیت در بازار بورس را تجربه کنید.

منبع

 

بیشتر بخوانید

آموزش پولبک در تحلیل تکنیکال بازار بورس (Pullback)

آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری در بورس

انواع روش های تحلیل تکنیکال در بورس

واگرایی در بورس – شناسایی واگرایی در اندیکاتورها

 

93 دیدگاه

 1. سلام خدمت شما بزرگوار.ممنون بخاطر سایت عالیتئن.فیلتر میانگین 3 و 14 روزه رودر سایت خوبتون ندیدم.ممنون میشم در قسمت فیلترهاتون اضافه کنید.سپاسگزارم

 2. واقعا عالی بسیار ممنونم

 3. درود بر شما …قبل از هرچی تشکر میکنم از زحماتتون
  من چند روز قبل یه لایو دیدم داخلش یه فیلتر نوشت راجب درصد به حمایت تنکانسن و کیجونسن
  مثلا نوشت سهامی رو نشون بده که پنج درصد به حمایت کیجونسن فاصبه داشته باشه
  میخاستم اگه مقدوره این فیلترو قرار بدین

 4. سلام فیلترهای خوبی قرار دادین ممنون از شما

 5. دستتون درد نکنه . عالی بود

 6. سام فیلتر کراس مووینگ 5 روزه و 13 روزه رو ندارین؟

 7. واقعا دستتون درد نکنه فوق العاده بود.لطفا باز هم فیلتر های جدید بزارید

  • سلام، ممنون از لطف شما و استفاده از فیلترهای کاربردی و مهم بورس. حتما فیلترهای مهم و کاربردی دیگر به این لیست اضافه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *